Jak wybrać dobre ubezpieczenie oc przewoźnika

OC przewoźnika w ruchu kabotażowym odnajdziemy w regułach dotyczących kabotażu drogowego zostały określone już w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3118/93 z dnia 25 października 1993 r. Odmówiono w nim, iż usługi transportu drogowego towarów w innych krajach członkowskich powinno być przeprowadzane na regule tymczasowości. Na mocy Traktatu akcesyjnego zatwierdzonego w Grecji, Polska uzyskał uczestnictwo w Unii Europejskiej w dniu 01.05.2004 r. Na nieszczęście polscy transportowcy nie zostali dopuszczeni w tamtym czasie do świadczenia usług przewozowych w krajach Unii Europejskiej. Przeprowadzanie takich przewozów stało się możliwe dopiero po 01.05.2009 r.

Jak przedtem wspomniano nie natychmiast polscy przewoźnicy stali się pełnoprawnymi partycypantami rynku unijnego, albowiem Parlament Europejski jednocześnie pracował nad wspólnotową regulacją, jaka definiować miała normY realizowania działalności transportowej oraz świadczenia usług w zakresie przewozów kabotażowych. Wynikiem tej trudnej pracy było ogłoszenie przez Komisję Europejską rozporządzenia nr 1072/2009 z 2009 roku Pomimo istotnych regulacji, a również kilkuletnich doświadczeń zdobytych przy realizowaniu transportów kabotażowych, środowisko naszych polskich przewoźników nie jest wystarczająco przygotowane do świadczenia usług frachtowych na terenie krajów UE. Wynika to w dużej mierze z braku wiedzy na temat ważnego w tym obrębie prawa wspólnotowego oraz z niedoboru wiedzy na temat prawa bieżącego w państwach praktykowania transportów, które ma bezwzględne stosowanie w trakcie przewozów.

Regulacja wprowadziło niemało istotnych regulacji, które obowiązkowo winien znać każdy przewoźnik. Przykładową z nich jest obowiązek dotyczący posiadania licencji wspólnotowej, a w przypadku, jeżeli kierowca jest mieszkańcem państwa trzeciego, posiadania przez niego poświadczenia kierowcy. Warunek ten nie dotyczy realizowania przewozów pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Przewoźnicy posiadający tak zwane dostawczaki nie mają obowiązku, zatem posiadania licencji transportowej i bez niej są uprawnieni do realizowania przewozów kabotażowych owymi pojazdami.

Nadmienione norma prawna definiuje też szczegółowe warunki wykonywania przewozów kabotażowych. Art. 8. ust. 2. dopuszcza:

Poza tym art. 8. ust. 3. nakłada przymus, żeby każdy prowadzący dysponował dokumenty potwierdzające przewóz w źródłowym ruchu międzynarodowym oraz każdy dalszy wykonany tranzyt kabotażowy. Wiadomości, jakie odbieramy od przeróżnych przewoźników tylko potwierdzają, że miejscowe władze dość skutecznie czuwają nad respektowaniem aktualnych warunków wykonywania przewozów kabotażowych i notorycznie nakładają na transportowców duże mandaty finansowe.

na domiar tego, przewoźnicy niezwykle częstokroć zapominają o innej obowiązującej regulacji, jaką wprowadziło nadmienione postanowienie. Mowa o wymogach określonych w art. 9. ust. 1. Artykuł ten stanowi, że;

Wykonując, zatem przewozy kabotażowe na terenie krajów UE powinno się posiadać wiedzę, jakiemu prawu podlega dany przejazd, dlatego że od tego zależy nie tylko jakie istnieją w tym zakresie warunki, ale także jaką odpowiedzialność będzie ponosił przewoźnik i w jakim aspekcie winien tę odpowiedzialność asekurować.

Limity odpowiedzialności a Prawo krajów Unii Europejskiej
OC przewoźnika w ruchu kabotażowym NIEMCY

Fundamentalne regulacje dotyczące umowy przewozu widnieją w Księdze IV niemieckich zasad handlowych Handelsgesetzbuch (HGB). Najważniejsze są tam zapisy wyznaczające granice odpowiedzialności przewoźnika. Pozostały one przedstawione w §§ 431 i 449 HGB i ściśle z § 431. ust. 1. transportowiec ponosi obciążenie do wysokości 8,33 SDR za 1 kg wagi brutto paczki. Ustawa ten dopuszcza jednakże zwyczajowe określanie tego limitu na mocy ustępu 449. ust. 2., który zezwala wykorzystywanie w umowach transportu zakresu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 2,00 SDR i nie wyższej niż 40 SDR za kg wagi brutto paczki. na dodatek zgodnie z § 431. ust. 3., przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za straty powstałe ze względu opóźnienia w dostawie do 3-krotnej ceny przewoźnego.

Jak wynika z tych akapitów, ustalanie w polisach ubezpieczeniowych niezmiernie wysokiego zakresu odpowiedzialności uzasadnia przesłanka, co do wielkości kwoty gwarancyjnej, jaka nie może być mniejsza niż 600 tysięcy euro na jedno i 1.200.000 euro na każde zdarzenia. Podczas takiego ustalaniu odpowiedzialności przewoźnika, tak znaczna kwota gwarancyjna wydaje się być przez cały czas zbyt niska, nie wspominając już o polskich polisach, jakie bardzo często uwzględniają dużo niższe wartości.

Pocieszający jest natomiast fakt, iż przesłanka prawa niemieckiego odnośnie polis OCP z tak dużą sumą gwarancyjną dotyczą wyłącznie transportów samochodami o DMC powyżej 3,5 tony. Posiadacze samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wykonujący transport kabotażowe na terenie Niemiec nie mają obowiązku posiadania oC, niemniej jednak rekomenduje się, aby takowe zawierali, albowiem w przeciwnym razie każdą możliwą stratę będą musieli pokryć z własnej kieszeni, a to przy dużych limitach odpowiedzialności może być trudnym doświadczeniem.

Prócz tego niemieckie regulacja w sprawie transgranicznego transportu drogowego i kabotażu nie wprowadza żadnych dodatkowych regulacji, na domiar tego odwołuje w tym aspekcie do prawa wspólnotowego.

Wszelkie limity odpowiedzialności wyznaczone w przepisach francuskich nie zastrzegają konieczności definiowania znacznych kwot gwarancyjnych w polisach. Znaczące jest natomiast, by warunki ubezpieczenia uwzględniały zobowiązanie przewoźnika wynikającą z francuskiego prawa, dlatego że przy braku takich ograniczeń zakład ubezpieczeń może ograniczyć swoją odpowiedzialność do 8,33 SDR za 1 kg wagi brutto, a to z kolei w niektórych przypadkach może nie starczyć na pokrycie całej straty.

W tym kraju granice odpowiedzialności przewoźnika międzynarodowego charakteryzuje norma prawna z 2009 roku o umowie tranzytu. Legislator zaprojektował w niej zupełnie ruchome granice odpowiedzialności, bowiem podporządkował je od wskaźnika dziennego przychodu w gospodarce publicznej. Jednak wskaźniki te, przez wzgląd na zawikłaną sytuację w Hiszpanii, zostały w 2010 roku zamrożone. Od tego czasu pułap odpowiedzialności jest sztywny.

Zredukowanie odpowiedzialności za zdarzenia rzeczowe w paczkach zostało wskazane w art. 57.1. ww. ustawy i w roku 2014 wynosi 1/3 dziennych dochodów za 1 kg wagi brutto. Odpowiedzialność za szkody spowodowane opóźnieniem w dostawie wynosi 1-krotność przewoźnego.

Zasadniczym aktem prawnym regulującym odpowiedzialność przewoźnika jest tutaj przepis z mocą ustawy dotyczące reformy przewozu i kodeks cywilny. Zakres odpowiedzialności za szkody rzeczowe w towarach zostało wskazane w art. 10. kodeksu cywilnego a ten w następnej kolejności wytycza limit na podstawie art. 23.3. konwencji CMR, czyli 8,33 SDR za 1 kg wagi brutto przewożonego towaru.

Włoski ustawodawca w tym wymiarze skorzystał z dobrodziejstwa regulacji wspólnotowej. Co dziwne zarówno w innych aspektach regulacja odwołuje do konwencji CMR, w następstwie tego prawo przewozowe obligatoryjne we Włoszech może być zbliżone budową do konwencji CMR.

O ile istnieje tu prawo przewozowe, o tyle dopuszcza ono wyłącznie wykorzystywanie wzorca, jakim jest konwencja CMR. W praktyce oznacza to, że jeśli umowa tranzytu nie odwołuje bezpośrednio do konwencji CMR, wiążą postanowienia konwencjonalne, które mogą w kluczowym rozrachunku dość znacznie odbiegać od znanych i uniwersalnie wykorzystywanych w tym obrębie norm prawnych. Z tej racji przed dokonaniem jakiegokolwiek transportu kabotażowego na terenach Wielkiej Brytanii należy wystarczająco skrupulatnie przeczytać warunki zawieranej umowy Przewozu.W przeciwnym wypadku można się zaszokować otrzymanym żądaniem finansowym, ewentualnie nie pokryciem całej szkody przez zakład ubezpieczeń.

Przewozy kabotażowe są wbrew pozorom bardzo lubiane między naszych krajowych transportowców. Wzmożoną ich funkcjonowanie obserwuje się przeważnie na terenie Francji oraz Niemiec, co z kolei nie rozwesela już tak miejscowych środowisk transportowych. Do przejazdów kabotażowych użytkowanesą wszelkiego rodzaju pojazdy, od ciągników siodłowych z naczepami, przez auta ciężarowe po małe pojazdy dostawcze tak zwane busy. Wszyscy przewoźnicy wykonujących takie przewozy sięga dodatkowo po ubezpieczenie oc przwoźnika w ruchu kabotażowym.

i w wielu przypadkach polisy kabotażowe zawierają minimalny rozmiar ochrony. Co niemiara towarzystw ubezpieczeniowych nie proponuje takich ubezpieczeń przewoźnikom, którzy czynią przewozy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Potwierdza to niestety wyłącznie to, że ubezpieczalnie nie umieją ani należycie ocenić ryzyka, ani również nie znają mentalności transportowej. Z punktu widzenia weryfikacyj niebezpieczeństwa transportowego, przewozy kabotażowe są w dużej mierze bardziej bezpieczne niż przewozy międzynarodowe, a tym bardziej krajowe. Takie trasy są nie tylko krótsze,ale i nie potrzebują odbywania aż tak ryzykownych przystanków. na domiar tego infrastruktura drogowa jest dużo wyższa niż w Kraju, a rygorystyczne przepisy, wysokie kary nie uznają na jakiekolwiek zaniedbania w tym odcinku.

Zobacz tanie oc przewoźnika drogowego

Jak Kupić ubezpieczenie w Gefion

Jak kupić dobre ubezpieczenie oc Dane nie pozostawiają żadnych złudzeń: przez poprzednie cztery lata z rodzimego rynku ubezpieczeniowego wycofało się aż sześć międzynarodowych graczy. W zamian pojawił się zaledwie jeden nowy – brytyjskiego pochodzenia Prudential. To jedynie potwierdza, że nasz rynek wstąpił w fazę konsolidacji. Wydawać by się mogło, iż nie będzie na nim w tej chwili miejsca dla innowacyjnychubezpieczycieli. Nic bardziej błędnego. Do startu szykuje się nowatorski gracz.
Mowatu o Gefion Szczecin .Co prawda sama nazwa niewiele mówi, ale ubezpieczalnia ta to nowy ubezpieczeniowy start-up, który został zaprojektowany 2 lata temu przez grupę finansistów z doświadczeniem osiągniętym w wiodących skandynawskich zakładach finansowych takich jak np. Saxo Bank. Jednostka ta rozwija się błyskawicznie. Zainicjowała już sprzedaż polis w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. Teraz Ubezpieczenia Gefion szykuje się do rozpoczęcia ekspansji w naszym kraju i już jest dostępny w coraz większej ilości miast.
Z ówczesnych uzgodnień wynika, że Duńczycy, którzy są właścicielami Gefion Insurance, będą chcieli w Polsce powielić schemat, który zastosowali, wchodząc do innych państw. Polisy będą sprzedawane przez jednego partnera, który będzie piastowałfunkcję przedstawiciela na cały kraj. Pozostała nim spółka Polins z łódzkiej Żychliny, na której czele jest Ignas Panka.
Swoją drogą ubezpieczenia są sektorem, w którym innowacje posiadająpotencjał, by zmienić normygry konkurencyjnej. Nasuwa to od ubezpieczycieli zaplanowanieoryginalnych form działania. Osią rozwoju ubezpieczalni są innowacje, doświadczenia interesanta i nowe kompetencje pracowników. Potencjalnie prościej i szybciej mogą to zrealizować nowi gracze, więc jest dla nich pozycja na rynku ubezpieczeń.

Ubezpieczenie wiatraków

Ubezpieczenie wiatraków, a właściwie turbin wiatrowych, biorąc pod uwagę ogromne koszty ich zbudowania, ale i rzeczywiste zagrożenia, stanowi niezbędność, jaką trzeba wziąć pod uwagę na etapie projektowania inwestycji.

Siłownie wiatrowe wymagają specjalistycznych produktów ubezpieczeniowych, jakie są w tym momencie osiągalne na naszym rynku ubezpieczeń co nie świadczy, że istnieje ich powszechna znajomość. Jednakże obszar i możliwości ubezpieczenia są zależne od wielu elementów choć najistotniejszym jest okres eksploatacji turbiny oraz obecność i skala umowy serwisowej zapewnianej za pomocą producenta czy inny doświadczony podmiot.

W zależności od czasu eksploatacji można ubezpieczyć turbiny wiatrowe od wszelkich ryzyk, tzw. all risks, w jakim najszerszy charakter polisy definiowany jest przez określone wykluczenia, a też poszczególne zespoły urządzeń, począwszy od fundamentu, turbinę, rozdzielnię elektryczną i okablowanie.

Do tego tematem asekuracji mogą być finansowe skutki przerwy w pracy elektrowni, spowodowane szkodą materialną w urządzeniach.

Bezsprzecznie nie można zapomnieć o ubezpieczeniu OC z uwagi na  prowadzoną działalnością

Zapraszam dodatkowo do wykorzystania formularza zapytania o koszt ubezpieczenia turbiny wiatrowej i zakres ubezpieczenia,  obojętnie od miejsca zamieszkania otrzymacie Państwo w pełni rozległą i profesjonalną ofertę! I to całkiem gratisowo.
Zaufaj profesjonalnej wiedzy i dostępie do ofert wszystkich zakładów ubezpieczeń działających w Polsce. Wiatrak zbyt wiele kosztuje, ażeby zdać się na pierwszą lepszą ofertę.

Ciągnik siodłowy awaria asistance

Polisa assistance dla pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, autokarów. Jest to osobne zabezpieczenie assistance ciągnika siodłowego możemy je kupić do każdego rodzaju samochodu typu ciężarowego bez znaczenia, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym ma polisę pojazd.

Ubezpieczeniem mogą być objęte auta indywidualne, ciągniki siodłowe w leasingu, floty samochodowe. Asistance na samochody > 3,5t obowiązuje na terenie Kraju i Europy są 3 warianty ubezpieczenia, suma zabezpieczenia na jedno wydarzenie 1 500 € ∕ 3 000 € w dwóch odmiennych typach.

Co ubezpieczymy w Truck Assistance?

 • polskie numery rejestracyjne
 • naczepa ciężarowa
 • autobus
 • ciągnik balastowy
 • pojazd dostawczy
 • pojazd > 3,5t

Cena to znaczy ile kosztuje Assistance dla pojazdów ciężarowych, samochodowych, autobusów

500 złPojazd – Wariant podstawowy 750 złZestaw – Wariant Podstawowy
1250 złPojazd – Wariant Super

 

Wyłączenia obiektu ubezpieczenia – inaczej czego nie ubezpieczymy

 • dźwigi rejestrowane
 • spychacze
 • ładowarko-koparki
 • koparki
 • pojazdy specjalne
 • pojazdy szynowe
 • pojazdy wolnobieżne
 • autobusy miejskie szkolne
 • pojazdy starsze niż 15 lat

Więcej dowiesz się na ten temat dzwoniąc do nas telefon truck assistance tel. 793 20 40 60

Ubezpieczenie odpowiedzialnowści cywilnej w życiu prywatnym

 

Wszystkim nam zdarzyło się kiedyś zalać sąsiada z dołu czy nasza pociecha rozbiło szybę w samochodzie sąsiada. W takich sprawach ocali nas ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Pokrywa ona straty wyrządzone osobom trzecim. To co jest w niej najlepsze to to, że ochrania nie tylko osobę, jaka nabyła polisę, ale także jej członków rodziny.

OC przez większa część osób kojarzona jest z ubezpieczeniem, które musi nabyć kierowca pojazdu. Natomiast, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest także formą zabezpieczenia od nieszczęśliwych przypadków, jakie mogą zdarzyć się w naszym codziennym życiu. Zdecydowanie, dzięki niej możemy ochronić się przed pogrążeniem  pieniężnym w razie, gdy zatopimy sąsiada lub wyrządzimy komuś jakąś inną krzywdę, jaka wiązała się będzie ze stratą finansową. Warto też dodać, że ubezpieczenie OC w życiu prywatnym można połączyć na przykład z polisą mieszkaniową, dzięki czemu ubezpieczenie będzie tańsze.

Kiedy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej się nam przyda?

Ubezpieczenie przyda się w sytuacjach, jakich nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Takimi sytuacjami są zalanie czyjegoś mieszkania, wybicie szyby, pogryzienie nieznajomego przez naszego pupila czy zniszczenie rzeczy należącej do osoby trzeciej. Polisa, jaką kupujemy obejmuje też sytuacje, w jakich przejedziemy kogoś i musimy wypłacić solidne odszkodowanie z tego tytułu.

Co jest ważne podczas wyboru polisy OC?

Zawierając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej musimy o kilku kwestiach pamiętać. w zasadzie, powinieneś wybrać adekwatną sumę ubezpieczenia czyli maksymalną wartość odszkodowania, jakie spienięży ubezpieczyciel poszkodowanej osobie. Dzięki wobec tego, będziemy mieli pełne przekonanie, iż nie będziemy musieli nic wykładać z własnego portfela. Trzeba też zwrócić uwagę na zakres ochrony, którą gwarantuje ubezpieczenie. Im szersza jest lista rzeczy, od których jesteśmy ubezpieczeni, o tyle lepiej dla nas i tym lepsze jest taka polisa.  Firma ubezpieczeniowa z tytułu polisy odpowiedzialności cywilnej nie ochrania również naszych działań związanych z prowadzeniem firmy, tych które wykonujemy na etacie.

Auto zastępcze z oc sprawcy kolizji

W myśl bieżącego prawa możesz wydzierżawić pojazd zastępczy w ramach ubezpieczenia OC sprawcy kraksy czy wypadku do czasu naprawy Twojego auta względnie do dnia wypłaty zadośćuczynienia w przypadku szkody całkowitej. Jednocześnie nie ma znaczenia data produkcji uszkodzonego samochodu oraz w jakiej ubezpieczalni był ubezpieczony sprawca wypadku.

Auto zastępcze należy Ci się także jeżeli użytkujesz auto do celów zarobkowych inaczej mówiąc jako auto firmowe czy do celów prywatnych możesz pożyczyć samochód zastępczy za darmo w Naszej wypożyczalni. Jeżeli posiadasz prywatne pojazd jakim każdego dnia dojeżdżasz do pracy, uczelni czy do sklepu bądź do doktora również przysługuje Ci samochód zastępczy.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe niezmiernie często specjalnie wprowadzają poszkodowanych w błąd i informują że samochód zastępczy się nie należy! To kłamstwo! Nie daj się oszukać! Przekręć do nas!

Towarzystwo ubezpieczeń sprawcy nie może nakazać czy wskazać konkretnej wypożyczalni tym samym zawsze masz prawo wydzierżawić auto w www.Pojazd-Zastepczy.com ! Nie zgadzaj się na wynajem „auta zastępczego” od warsztatu, jaki naprawia twoje auto i wylicza szkodę. W wielu wypadkach zakłady naprawcze oferują samochody w koszmarnym stanie nie nadające się do użytkowania. W szeregu przypadków są to auta dużo niższej klasy niż Wasze auto, które zostało uszkodzone. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i wygodę Twoich najbliższych masz do tego pełne prawo!

Przejdź do strony kontakt i zobacz jak do nas trafić.

Ubezpieczenie OC Przewoźnika – Kalkulator składki ocp

Przedsiębiorstwom i firmom transportowym poszukują najtanszego ubezpieczenia OC przewoźnika – pomożemy wybrać najlepszą pod co do ceny i jakości produkt spośród wszystkich propozycji dostępnych na rynku ubezpieczeniowym

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA W RUCHU KRAJOWYM – OC przewoźnika – OCP w zakresie ubezpieczenia ochroną otoczona jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie ewentualnie stratę przesyłki w transporcie krajowym lub międzynarodowym .

Dodatkowo ochroną mogą być objęte:• niezbędne koszty osłony prawnej i koszty sądowe• koszty, jakie przewoźnik poniósł ażeby zminimalizować wymiary szkody lub udaremniać jej wystąpieniu• koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku towaru ewentualnie jego magazynowania• Odpowiedzialność może być również poszerzona o:• szkody powstałe w towarach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR,• szkody w łatwo psujących się produktach żywnościowych,• szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju,• szkody powstałe podczas transportu towarów zwiększonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp. Kontakt – kalkulacja ubezpieczenia oc przewoźnika – kalkulator składki ocp Nakazy dotyczące usług świadczonych za sprawą przewoźników na terenie Polski wynikają bezpośrednio z Prawa przewozowego. Akt prawny jest stosowane dla usług świadczonych na terenie kraju lokalizacja załadunku i rozładunku znajduje się na terenie naszego kraju.Przewozy międzynarodowe normowane są zapisami Konwencji CMR inaczej mówiąc umowy o międzynarodowym transporcie drogowym materiałów. Konwencja ma zastosowanie w usługach przewozu drogowego przesyłek, niezależnie od miejsca zamieszkania pod warunkiem że lokalizacja nadania przesyłki i pozycja dostawy znajdują się w różnych krajach i co najmniej jeden z nich jest państwem jaki przystąpił do konwencji.Z punktu widzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zwanego w skrócie OCP względnie oc przewoźnika pojedyncze towarzystwa ubezpieczeń dodatkowo stosują ograniczenia rozmiarów swojej odpowiedzialności określając jakiego rodzaju ryzyka są wykluczone z zakresu podstawowego ubezpieczenia. Najczęściej wyłączenia dotyczą wjazdu do określonych państw np Rosja Białoruś i kradzieży w następstwie rozboju i rabunku przewozu materiałów niebezpiecznych lub podwyższonego ryzyka, bądź postoju auta poza parkingami strzeżonymi. Jako agencja ubezpieczeniowa naszym klientom oferujemy przede wszystkim ubezpieczenia, w jakich w zakresie podstawowym ubezpieczenia OCP udziały własne są zniesione. Standardowo polisy pokrywają podobnie większą część głównych niebezpieczeństw – kradzież ładunku, jego zgubę lub zepsucie. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika OCP lub OCS krajowego w większości wypadków najczęstszym poszerzeniem wiążącym się z specjalną zapłatą jest opcja przewozu pojazdów towarów niebezpiecznych ADR zwierząt czy leków.

Ubezpieczenie turystyczne dla narciarzy

Wakacje zimowe tuż tuż, a wobec tego oczekiwany przez narciarzy okres. Ludzie uprawiający sporty zimowe są narażone na kontuzje i wypadki na stoku. Jak ujawniają statystyki najczęstszymi urazami połączonymi z uprawianiem białego szaleństwa są zwichnięcia stawów, złamania głównie kolanowych oraz nadwyrężenia więzadeł. Niezależnie od kłopotów ze zdrowiem narciarzy mogą oni natknąć się również inne bolesne niespodzianki m.in. utrata bagażu, dokumentów, pieniędzy, unicestwienie sprzętu narciarskiego, spowodowanie wypadku, w którym ucierpią inni narciarze i ich narty. Ciężkie zdarzenia nie omijają też znanych ludzi. Ostatnimi czasy słyszeliśmy o poważnych wypadkach narciarskich którym ulegli Michael Schumacher i Angela Merkel. Mimo dysponowania sprzętu wysokiej klasy nie uchroniło ich to od poważnego urazu.Zachęcamy do zadbania o bezpieczeństwo podczas zimowych wyjazdów. Poniżej krótki poradnik, w którym sugerujemy co powinna zawierać polisa dla narciarza. Ubezpieczenie dla narciarza wyjeżdżającego za granicę powinno obejmować: 1. koszty leczenia za granicą 2.następstwa nieszczęśliwych wypadków 3. ubezpieczenie sprzętu narciarskiego 4.koszty poszukiwań i ratownictwa 5.

Ubezpieczenia dla firm transportowych

Ubezpieczenia transportowe zapewniają pełną ochronę ładunków (cargo), przesyłanych wszystkimi wariantami przewozu krajowego oraz międzynarodowego – morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego również żeglugi śródlądowej.Konsument ma również opcję wykupienia ubezpieczenia OC spedytorów oraz przewoźników na wypadek powstałych szkód przewożonych przesyłek. Ubezpieczenie transportowe jest wycelowane dla przedsiębiorstw, którzy przewożą towary na terenie kraju transportem własnym lub wykonywanym przez zawodowego przewoźnika. Ubezpieczenie to włącza mienie, jakie jest przewożone przewozem drogowym,kolejowym, lotniczym, i śródlądowym.Transportowane mienie może podlegać zabezpieczeniu w zakresie, jaki obejmuje szkody powstałe w konsekwencji zdarzeń losowych,rozboju, wypadku, lub też kradzieży w włamaniem. Na domiar tego majątek może być ubezpieczone także od szkód powstałych w trakcie załadunku bądź rozładunku.

Ubezpieczenia dla firm transportowych

Ubezpieczenia transportowe umożliwiają całkowitą ochronę ładunków (cargo), przewożonych wszystkimi sposobami transportu krajowego oraz międzynarodowego – morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego również żeglugi śródlądowej.Klient ma dodatkowo możliwość wykupienia ubezpieczenia OC spedytorów oraz przewoźników na wypadek powstałych strat transportowanych przesyłek. Ubezpieczenie transportowe jest skierowane dla przedsiębiorców, którzy transportują produkty na terenie kraju transportem własnym lub wykonywanym przez zawodowego przewoźnika. Ubezpieczenie to włącza mienie, które jest przemieszczane przewozem drogowym,kolejowym, lotniczym, również śródlądowym.Wożone mienie może podlegać ubezpieczeniu w zakresie, jaki obejmuje szkody powstałe w następstwie zdarzeń losowych,rozboju, wypadku, lub też kradzieży w włamaniem. Na domiar tego majątek może być ubezpieczone w podobny sposób od szkód powstałych w toku załadunku bądź rozładunku.